Šios elektroninės prekybos taisyklės (toliau – Taisyklės) yra privaloma ir neatsiejama pirkimo–pardavimo sutarties, sudaromos tarp elektroninės parduotuvės www.scaladream.com/parduotuve (toliau – El. parduotuvė, Pardavėjas) ir el. parduotuvės kliento (toliau – Pirkėjas) dalis, supažindinanti Pirkėją su el. parduotuvės prekių pirkimo–pardavimo sąlygomis bei nustatanti Pardavėjo ir Pirkėjo teises bei įsipareigojimus, susijusius su prekių pirkimu–pardavimu el. parduotuvėje.

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios Taisyklės įsigalioja jas patvirtinus Pirkėjui, suformavusiam prekių krepšelį ir paskutiniame apsipirkimo žingsnyje pažymėjusiam varnele „Aš perskaičiau ir sutinku su puslapio sąlygomis ir taisyklėmis“ bei paspaudusiam mygtuką „Užsakyti“.

1.2. Ši Taisyklių redakcija galioja nuo 2023 m. gruodžio 1 dienos ir ji pakeičia visas ankstesnes taisyklių redakcijas, kurios galiojo ankstesnių užsakymų El. parduotuvėje atžvilgiu. Pirkėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, pataisyti ar papildyti Taisykles. Taisyklių pakeitimas galioja tik tų užsakomų prekių atžvilgiu, kurie buvo pateikti po Taisyklių pakeitimo.

1.3. Pirkti El. parduotuvėje turi teisę veiksnūs fiziniai asmenys; nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, turintys tėvų arba globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis; juridiniai asmenys; visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

1.4. Prekių kainos, nurodytos El. parduotuvės prekių kataloge, galioja perkant šias prekes El. parduotuvėje ir fizinėje kavinėje-parduotuvėje. Prekių kainos nurodytos Eurais įskaičius PVM. Pristatymo kainos neįskaičiuotos ir nurodomos atskirai formuojant užsakymą. Pristatymo kaina nurodoma iki užsakymo patvirtinimo bei išskiriama užsakymo patvirtinime.

1.5. El. parduotuvėje prekyba vykdoma „Prekių pristatymas“ skyriuje nurodytose vietovėse.

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Pirkėjo pateikti asmens duomenys Pardavėjo saugomi ir tvarkomi vadovaujantis 1996 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu Nr. I-1374 bei El. parduotuvės skyriumi „Privatumo politika“.

2.2. Pardavėjas turi teisę rinkti ir apdoroti asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas pateikė ir, esant būtinybei, atskleisti juos tretiesiems asmenims, kai tai būtina užsakymo įvykdymui, duomenų tvarkymui arba El. parduotuvės veiklos planavimui ir analizei. Pardavėjas taip pat turi teisę naudoti Pirkėjo asmens duomenis reklamos ir informacijos pateikimo Pirkėjui tikslais El. parduotuvės veiklos ribose. Pirkėjo duomenys gali būti panaudoti informacijos siuntimui arba kitai teisėtai El. parduotuvės veiklai. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu uždrausti jo asmens duomenų rinkimą ir apdorojimą, išskyrus atvejus, kai tai būtina reikalavimams, kylantiems iš pirkimo–pardavimo sutarties, įvykdyti arba užsakymui įvykdyti. Duomenys apie El. parduotuvės Pirkėjus ir lankytojus yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimo.

3. Pirkimo-pardavimo sutarties įsigaliojimas

3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir El. parduotuvės laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, suformavęs prekių krepšelį ir pažymėjęs sutikimą su pirkimo Taisyklėmis, paspaudžia nuorodą „Užsakyti“.

3.2. El. parduotuvė nėra įsipareigojusi atskirai pranešti Pirkėjui apie savo sutikimą sudaryti sutartį. Laikoma, kad El. parduotuvė patvirtina užsakymą nuo momento, kai pradeda jį vykdyti.

3.3. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma El. parduotuvės duomenų bazėje.

4. Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes El. parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos su Pardavėju, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu info@scaladream.com, nurodydamas pageidaujamas grąžinti prekes ir užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo užsakymo pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai sutartis sudaryta dėl:

4.2.1. garso ir vaizdo kūrinių ir fonogramų bet kokiose vaizdo ar garso laikmenose, kompiuterių programų tiekimo ir Pirkėjas pažeidė pakuotės apsaugas;

4.2.2. knygų, laikraščių, žurnalų ar kitų periodinių leidinių tiekimo;

4.2.3. kosmetikos, parfumerijos, buitinės chemijos ir higienos prekių tiekimo;

4.2.4. apatinių drabužių tiekimo;

4.2.5. prekių, kurios buvo pagamintos atsižvelgiant į asmeninius Pirkėjo poreikius arba pagal Pirkėjo pateiktas sąlygas;

4.2.6. maisto prekių, jei Pirkėjui buvo parduota tinkamos kokybės maisto prekė ir nebuvo pasibaigęs prekės tinkamumo naudotis terminas;

4.2.7. prekių, kurios negali būti grąžinamos atsižvelgiant į jų savybes, įskaitant greit gendančius produktus ir produktus, kurių galiojimo terminas pasibaigęs;

4.2.8. kitais atvejais, kai pirkimo-pardavimo sutarties negalima atsisakyti, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

4.3. Grąžinimo teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda (išskyrus Taisyklių punkte numatytus 4.2. punkte išvardintus atvejus) bei vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“.

5. Pirkėjo įsipareigojimai

5.1. Pirkėjas įsipareigoja priimti prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka ir sumokėti už jas sutartą sumą.

5.2. Pirkėjas atsako už visus savo veiksmus, atliktus naudojantis El. parduotuve.

5.3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

5.4. Tam pačiam Pirkėjui draudžiama registruotis ir naudotis El. parduotuvės teikiamomis paslaugomis keliais vardais.

5.5. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytais kontaktais. Pardavėjas neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus pasinaudojus Pirkėjo prisijungimo duomenimis iki El. parduotuvės informavimo momento, laikydamas kad veiksmus El. parduotuvėje atliko Pirkėjas.

5.6. Pirkėjas, naudodamasis El. parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

5.7. Jei Pirkėjas, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pirkėjas privalo padengti prekių pristatymo ir grąžinimo išlaidas, kurios išskaičiuojamos iš Pirkėjo už užsakytas prekes sumokėtų lėšų.

6. Pardavėjo teisės

6.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti El. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis El. parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją. Už sukeltus neigiamus padarinius atsako Pirkėjas.

6.2. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas El. parduotuvės svetainėje nurodytais atsiskaitymo būdais.

6.3. Iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, Pardavėjas susisiekia su Pirkėju užsakyme nurodytais kontaktais. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos, Pirkėjui patikslinus informaciją. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 3 (tris) darbo dienas.

6.4. Pardavėjas turi teisę visais atvejais nesudaryti pirkimo-pardavimo sutarties su konkrečiu Pirkėju, pateikusiu užsakymą, įskaitant, bet neapsiribojant tais atvejus, kai Pirkėjas atsisakė pirkimo-pardavimo sutarties ir grąžino prekes 2 (du) ir daugiau kartų per paskutinius 12 (dvyliką) mėnesių.

6.5. Pardavėjas turi teisę atsisakyti sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties tais atvejais, kai Pirkėjas, remiantis šiomis Taisyklėmis, neturėjo teisės sudaryti sutarties, taip pat jei baigėsi sutartyje nurodytų prekių atsargos. Šiais atvejais Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui jo sumokėtas lėšas.

6.6. Susidarius nenumatytoms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba visam laikui nutraukti El. parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui. Šiuo atveju Pardavėjas įsipareigoja įvykdyti su Pirkėju sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį arba grąžinti Pirkėjui jo sumokėtas lėšas.

7. Pardavėjo įsipareigojimai

7.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis El. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

7.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu šiose Taisyklėse ir El. parduotuvės skyriuje „Prekių pristatymas“ nurodytomis sąlygomis.

7.3. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 7 (septynias) darbo dienas.

7.4. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus atvejus.

7.5. Pardavėjas nėra atsakingas už El. parduotuvėje pateiktų nuorodų į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, jų turinį ar vykdomą veiklą. Pardavėjas tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

8. Prekių kainos ir apmokėjimo tvarka

8.1. Prekių kainos El. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM. Pardavėjas pasilieka teisę keisti prekių kainas be išankstinio įspėjimo.

8.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes El. parduotuvės siūlomais mokėjimo būdais, aprašytais skyriuje „Atsiskaitymo būdai“.

9. Prekių pristatymas

9.1. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

9.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis El. parduotuvės skyriuje „Prekių pristatymas“ nurodytų terminų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių ir Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl Force Majeure aplinkybių.

9.3. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti tikslių prekių pristatymo adresą.

9.4. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

9.5. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo-priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės.

9.6. Prekių pristatymo mokestis ir detalesnė informacija, susijusi su prekių pristatymu, pateikiama internetinės parduotuvės „Prekių pristatymas“ skyriuje.

9.7. Tuo atveju, kai Pirkėjas, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis, atsisako pirkimo-pardavimo sutarties, jam tenka pareiga apmokėti visas tiesiogines prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas. Šių Pardavėjo išlaidų suma išskaičiuojama iš grąžintinų Pirkėjui už prekes sumokėtų pinigų.

9.8. Jei nėra galimybės užsakytų prekių pristatyti viena siunta, Pardavėjas turi teisę pristatyti prekes keliomis siuntomis.

9.9. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

10. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

10.1. Visoms prekėms taikomi gamintojo nustatyti garantiniai terminai. Pardavėjas neteikia prekių garantinės priežiūros paslaugų, kiekvienu konkrečiu atveju nukreipdamas Pirkėją į garantinį aptarnavimą suteikiantį centrą.

10.2. Kiekvienos El. parduotuvėje parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

10.3. Pardavėjas neatsako už tai, kad El. parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio (monitoriaus) ypatybių.

10.4. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja atitinkamų teisės aktų numatyta garantija.

10.5. Pardavėjas įsipareigoja prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos. Esant ypatingai trumpiems garantiniams terminams prekės El. parduotuvėje yra pažymimos specialiu perspėjamuoju ženklu.

11. Prekių grąžinimas ir keitimas

11.1. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintomis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“ bei ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“.

11.2. Prekių grąžinimo ir keitimo numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekių pristatymo jam dienos, informuodamas apie tai Pardavėją Taisyklių 4.2. punkte numatyta tvarka.

11.3. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, Pirkėjo nesugadinta, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt. (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė), tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta, būtinai pateikiant prekės įsigijimo dokumentą ir garantinį taloną (jei jis buvo išduotas).

11.4. Grąžinamas prekes Pirkėjas gali atsiųsti naudodamasis kurjerio paslaugomis. Tuo atveju, kai prekė grąžinama remiantis 4.2. punkte numatyta teise, Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos. Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtus pinigus.

11.5. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

12. Apsikeitimas informacija

12.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

12.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais kontaktais.

13. Baigiamosios nuostatos

13.1. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

13.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.